Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Sviðshöfundanám BA

Decor overlay

Í náminu er unnið með hlutverk sviðshöfundarins í víðu samhengi út frá leikstjórn, leikritun, sköpun og flutningi. Áhersla er lögð á að nemendur þrói með sér listræna sýn og sjálfstæða nálgun á sviðslistir sem höfundar. 

 • Opnað fyrir umsóknir

  9. janúar 2024

 • Umsóknarfrestur

  12. apríl 2024

 • Umsóknum svarað

  Maí / júní 2024

 • Skrásetningargjald

  Skoða nánar

 • Nafn námsleiðar

  Sviðshöfundanám BA

 • Nafn gráðu

  BA

 • Einingar

  180 ECTS

 • Lengd náms

  6 annir – 3 ár

Information is provided in Icelandic for study programmes that have Icelandic as the primary language of instruction.

Um námið

Sviðshöfundanám er þriggja ára nám til 180 eininga sem lýkur með BA gráðu í sviðslistum. 

Í sviðshöfundanámi er unnið með hlutverk sviðshöfundarins í víðu samhengi út frá leikstjórn, leikritun, sviðsetningu, sköpun og flutningi. Markmið námsins er að nemendur þrói með sér listræna sýn og sjálfstæða nálgun á sviðslistir sem höfundar. Námið býr nemendur undir fjölbreyttan starfsvettvang sviðslista og/eða áframhaldandi nám. 

Uppbygging náms

Uppbygging námsins er jöfnum höndum fræðileg og verkleg. Námið er vettvangur fyrir tilraunir og rannsóknir innan sviðslista þar sem nemendur takast á við sögu, eðli og hlutverk sviðslista í víðum skilningi. Í náminu kynnast nemendur ólíkum aðferðum við framsetningu og uppbyggingu sviðsverka og er þeim veitt tækifæri til að kanna mörk þeirra og snertifleti við aðrar listgreinar.  

Náminu er ætlað að renna stoðum undir gagnrýna sýn nemandans á listgreinina, umhverfi sitt og eigin verk. Rík áhersla er lögð á frumsköpun nemenda og að þeir þrói með sér sjálfstæða nálgun og aðferðir við sviðsetningu og sköpun. 

Sviðslistadeild er í góðu samstarfi við bæði innlendar og erlendar listastofnanir, hátíðir og sjálfstæða listamenn, svo sem Reykjavík Dance Festival, LÓKAL alþjóðlega leiklistarhátíð, Íslenska dansflokkinn, Þjóðleikhúsið og önnur leikhús og söfn um land allt.  

Nemendur ljúka námi með útskriftarverkefni og lokaritgerð. 

Námið skiptist í:  

 • Skyldunámskeið 150 einingar  
 • Valnámskeið 30 einingar  

Að loknu námi

Nemendur sem lokið hafa sviðshöfundanámi við LHÍ hafa skapað sér tækifæri til að vinna sem sjálfstæðir listamenn eða hjá leikhúsum og menningarstofnunum bæði hérlendis og erlendis. Námið býr nemendur einnig vel undir áframhaldandi nám á meistarastigi. 

Umsóknar- og inntökuferli

Umsóknarferlið gengur þannig fyrir sig að fyrst er rafræn umsókn fyllt út, umsóknargjald greitt og umsókn staðfest. Hægt er að vista umsókn á meðan verið er að vinna í henni. Athugið að ljósmynd af umsækjanda þarf að fylgja rafrænni umsókn.
 • Umsókn

  Skylda
  Til að umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:
  1. Staðfest afrit af prófskírteinum (ljósrit gildir ekki)
  a) Skannið frumrit af prófskírteinum og hengið við rafrænu umsóknina, eða
  b) Fáið staðfest afrit af prófskírteinum með stimpli frá viðkomandi skóla, skannið og hengið við rafrænu umsóknina.
  3. Ljósmynd af umsækjanda. Henni er bætt við undir „Ýmis önnur fylgiskjöl.
  2. Mappa (Portfolio)
  Umsækjendur skulu safna sýnishornum af verkum sínum saman í möppu (portfolio).
  Mappan skal innihalda að hámarki fimm sýnishorn, sem eiga að endurspegla persónuleika umsækjanda, varpa ljósi á helstu hugðarefni hans og úr þeim á að vera hægt að lesa listræna hugsun umsækjanda og getu hans til framsetningar á hugmyndum sínum.
  Í raun rúmast allt innan möppunnar sem að mati umsækjandans sjálfs getur með einum eða öðrum hætti lýst því sem hann vill ná fram með vinnu sinni á viðkomandi sviði og getur vitnað til um hvort hann hafi hæfileika til að koma því á framfæri við aðra. Sem dæmi um innihald möppunar eru: gjörningar, sviðsverk, ritgerðir, ljóð, sögur, stuttmyndir, leikrit eða kvikmyndahandrit og upptökur af verkum.
  Hægt er að skila möppu (portfolio) með þrennum hætti:
  1. Umsækjendur skila inn möppu á skrifstofu Sviðslistadeildar Listaháskóla Íslands, Laugarnesvegi 91, 105 Reykjavík.
  2. Umsækjendur skila inn möppu með pósti stíluð Listaháskóla Íslands, Laugarnesvegi 91, 105 Reykjavík, merkt UMSÓKN – SVIÐSHÖFUNDANÁM. Mappan skal þá póstlögð eigi síðar en auglýstur umsóknarfrestur, en umsækjendur eru hvattir til að póstleggja fyrr þar sem tafir geta verið póstsendingum.
  3. Umsækjendur skila inn möppu á rafrænu formi. Mappan þarf að vera á .pdf formi og á allri möppunni að vera skilað sem einu .pdf skjali. Hljóðverk, videóverk og sambærileg skjöl skulu send sem virkir hlekkir/slóð inni í möppunni. Rafrænni möppu er skilað inn í rafrænu umsókninni undir ,,Umsóknar ferilmappa/portfolio” eða ,,Tenglar”.
  Í rafrænu umsókninni undir ,,Kynningarbréf” gefst umsækjanda einnig kostur (ekki skylda) á að tilgreina ástæður umsóknar, markmið, framtíðarsýn og fleira í stuttum texta.
  Mikilvægt er að umsækjendur fylgist vel með framgangi umsóknar sinnar í gegnum samskiptagátt Uglu. Í gegnum Ugluna fá umsækjendur skilaboð ef einhver fylgiskjöl vantar. Umsóknin er fyrst fullkláruð þegar möppu hefur verið skilað og öll fylgiskjöl í lagi. Með hliðsjón af umsókn og möppu verður völdum umsækjendum boðið að þreyta inntökupróf.
 • Inntökuferli

  Skylda
  Í inntökunefnd sitja að jafnaði fagstjóri sviðshöfundanáms sem er formaður nefndarinnar, kennari við námsleiðina eða deildarforseti, og einn utanaðkomandi sviðslistamaður. Jafnframt situr inntökurnar fulltrúi nemenda sem áheyrnarfulltrúi.
  Inntökunefndin velur nemendur úr hópi umsækjenda sem talið er að hafi forsendur til að stunda nám á námsleiðinni og standast þær kröfur sem gerðar eru í listnámi á háskólastigi. Inntökunefndin hefur að leiðarljósi að viðkomandi geti sem best nýtt sér það nám sem í boði er og því skal ekki túlka mat hennar sem einhlítan úrskurð um hæfni umsækjandans til listsköpunar yfirleitt.
  Þættir sem inntökunefnd metur eru meðal annars:
  • Hugmyndaauðgi: Hæfni til að finna hugmyndum sínum farveg með skapandi hætti. M.a. er horft til forvitni og áræði í hugmyndum og framsetningu.
  • Formskynjun: Meðvitund um möguleika og mörk þeirra tjáningarforma sem umsækjandi velur sér.
  • Uppbygging: Hæfni til samsetningar lifandi atriða á skapandi hátt. Horft er m.a. til flæðis, dramatúrgíu og uppbrota.
  • Rýmisskynjun:  Hæfni og möguleikar umsækjanda til að skynja og vinna með líkama í samhengi við rými, tíma og aðstæður.
  • Samvinna:  Hæfni umsækjanda til samvinnu. Hvernig viðkomandi tekur gagnrýni og hugmyndum annarra og nýtir það til sköpunar. Horft er til sjálfstæðis og frumkvæðis í vinnu.
  • Tjáning og gagnrýnin hugsun: Hæfni umsækjanda til að tjá sig um þau verkefni sem hann velur sér og fyrir hann eru lögð sem og um samtímalistir, sér í lagi sviðslistir.
  1. þrep: 
  Fyrri hluti inntökuprófsins samanstendur annars vegar af skriflegu verkefni, þar sem lögð er áhersla á greiningarhæfni og skapandi úrvinnslu, og hins vegar af hópverkefni.
  2. þrep:
  Síðari hluti inntökuprófs felur annars vegar í sér flutning á stuttu frumsömdu atriði/gjörningi (nánari lýsing kemur með boði í inntökupróf) og hins vegar viðtali. Viðtalið hefur þann tilgang að kanna almennan áhuga umsækjenda á tilvonandi námi, afstöðu þeirra, sýn og viðhorf til sviðslista og hugmyndir að baki verkum sem send voru inn í möppunni. Einnig verður rætt um upplifun og framlag umsækjandans í inntökuferlinu.
  Öllum umsækjendum verður sent skriflegt svar við umsóknum. Þeir umsækjendur sem fá boð um skólavist þurfa að staðfesta á skrifstofu deildarinnar fyrir maí lok hvort þeir hyggist taka því og greiða staðfestingargjald. Gjaldið er óafturkræft en gengur upp í skólagjöld mæti viðkomandi í námið um haustið.
  Störf inntökunefndar eru trúnaðarmál og birtir hún ekki umsagnir um einstakar umsóknir. Úrskurður hennar er endanlegur og verður ekki vísað til endurskoðunar annarsstaðar innan skólans.
 • Inntökuskilyrði

  Miðað er við að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi. Listnám er tekið til greina þegar umsókn er metin.
 • Undanþágur vegna inntöku

  Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.

Á döfinni í sviðslistadeild