Automatic translation by Google Translate.We cannot guarantee that it is accurate.

Skoða vefinn á Íslensku

Stjórnskipulag

Decor overlay
Listaháskóli Íslands er háskólastofnun sem sinnir æðri menntun á fræðasviði lista, vinnur að eflingu listmennta með þjóðinni og miðlar fræðslu um listir og menningu til almennings.
 • Skipulagsskrá

  SKIPULAGSSKRÁ

  Listaháskóla Íslands

  1. gr.

  Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnum með sérstaka stjórn. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík.

  Stofnfé sjálfseignarstofnunarinnar er eigið fé hennar þann 21. september 1998, kr. 500.000,-. Við ráðstöfun tekna Listaháskóla Íslands skal gæta þeirra markmiða sem fram koma í 2. gr. hér á eftir.

  2. gr.

  Listaháskóli Íslands er háskólastofnun sem sinnir æðri menntun á fræðasviði lista, sem uppfyllir kröfur sem gerðar eru til kennslu og rannsókna á háskólastigi. Listaháskóli Íslands skal jafnframt vinna að eflingu listmennta með þjóðinni og miðla fræðslu um listir og menningu til almennings.

  3. gr.

  Stjórn skólans er skipuð 5 mönnum til þriggja ára í senn og skal enginn þeirra hafa megin framfæri sitt af starfi við skólann eða stunda nám við skólann. Menntamálaráðherra tilnefnir tvo menn í stjórnina en þrír skulu kjörnir á aðalfundi Baklands Listaháskóla Íslands. Stjórnin kýs formann og varaformann úr sínum hópi.

  4. gr.

  Stjórn skólans skal standa vörð um hlutverk skólans og gæta þess að starfsemin þjóni settum markmiðum. Hún ber ábyrgð á rekstri skólans, fjárhag og eignum og ákvarðar skólagjöld. Stjórnin ræður rektor skólans.

  5. gr.

  Rektor er ráðinn til fimm ára í senn og skal staðan auglýst laus til umsóknar. Endurráða má starfandi rektor einu sinni, til annars fimm ára tímabils, án þess að staðan sé auglýst laus til umsóknar. Heildarráðingartími rektors skal þó ekki fara umfram 10 ár.

  Rektor annast rekstur og stjórn skólans í umboði stjórnar og ber ábyrgð gagnvart henni. Hann er ábyrgur fyrir að starfstilhögun sé í samræmi við hlutverk, markmið og gæðakröfur. Rektor er ábyrgur fyrir ráðningu starfsmanna. Helstu yfirmenn skólans skal rektor ráða í samráði við stjórn.

  6. gr.

  Framkvæmdaráð er samráðsvettvangur helstu stjórnenda skólans. Ráðið fjallar um sameiginleg málefni deilda, stoðsviða og skipulag skólastarfsins.

  7. gr.

  Fagráð er samráðsvettvangur stjórnenda, kennara og nemenda skólans um akademísk málefni, þvert á deildir. Ráðið fjallar um fagleg markmið skólans og er leiðandi fyrir stjórnendur í akademískum málefnum.

  8. gr.

  Háskólafundur er samstarfsvettvangur deilda og stofnana skólans, og geta stjórn og rektor leitað umsagna hans um það er varðar starfsemi og þróun skólans. Háskólafund skal halda a.m.k. einu sinni á skólaári. Fagráð boðar til háskólafunda. Stjórn skólans setur nánari reglur um starfsemi háskólafunda.

  9. gr.

  Úrskurðarnefnd fer með æðsta vald í agamálum og réttindamálum nemenda. Í úrskurðarnefnd sitja einn deildarforseti, sem er formaður nefndarinnar, og tveir fulltrúar kennara. Framkvæmdaráð skólans tilnefnir í úrskurðarnefnd og setur reglur um starfsemi hennar.

  10. gr.

  Skipa skal starfi skólans í deildir eftir listgreinum og skal stjórn skólans ákvarða deildarskiptingu. Stjórn skólans setur reglur fyrir skólann í samræmi við lög nr. 63/2006. Yfirstjórn hverrar deildar er falin deildarforseta. Deildarforseti er ráðinn til fimm ára í senn og skal staðan auglýst laus til umsóknar. Endurráða má starfandi deildarforseta einu sinni, til annars fimm ára tímabils, án þess að staðan sé auglýst laus til umsóknar. Samfelldur ráðningartími deildarforseta skal ekki fara umfram 10 ár. Rektor ræður deildarforseta að höfðu samráði við stjórn.

  11. gr.

  Listaháskólinn gefur árlega út kennsluskrá sem byggð er á námskrám deilda. Í kennsluskrá er m.a. gerð grein fyrir tilhögun náms, kennsluháttum, námsmati og reglum. Deildarforsetar bera ábyrgð á kennsluskrám sinna deilda en kennslustjóri ritstýrir þeim. Kennsluskrána ber að endurskoða fyrir hvert skólaár.

  12. gr.

  Við ráðningar í stöður deildarforseta eða háskólakennara skal hæfi umsækjenda metið af hæfisnefnd. Rektor skipar hæfisnefnd, skv. reglum um veitingu akademískra starfa, að fengnum tillögum fagráðs og í samráði við stjórn skólans. Hæfisnefnd skal skipuð þremur fulltrúum, tveimur sem sitja til tveggja ára í senn og einum sem skipaður er fyrir hvert tilvik.

  13. gr.

  Reikningsár skólans er almanaksárið og skal rektor innan þriggja mánaða frá lokum reikningsárs leggja ársreikning ásamt skýrslu um starfsemina fyrir stjórn skólans. Rektor skal fyrir 30. nóvember ár hvert leggja rekstraráætlun næsta reikningsárs fyrir stjórn skólans til afgreiðslu.

  14. gr.

  Verði Listaháskóli Íslands lagður niður skal skilanefnd, skipuð einum fulltrúa frá hvorum tilnefningaraðila í stjórn skólans, ákveða hvernig að þeirri framkvæmd verði staðið og tryggja að eignum skólans verði varið í samræmi við markmið sjálfseignarstofnunarinnar. Tillaga að niðurlagningu skal borin undir sýslumanninn á Norðurlandi vestra.

  15. gr.

  Menntamálaráðuneyti ábyrgist fjárstuðning við Listaháskóla Íslands er byggist á samningi fyrir þá þjónustu er skólinn veitir.

  Skólanum er heimilt að gera samninga um fjárstuðning eða annars konar stuðning við hvern þann sem vill veita skólanum fjárhagslegt lið eða nýta sér þjónustu hans. Skólinn ber ábyrgð á skuldbindingum sínum.

  16. gr.

  Aðalfundur stjórnar skal haldinn í tengslum við ársfund þar sem fjárhagur skólans og meginatriði starfsáætlunar eru kynnt. Val á löggiltum endurskoðanda skal bera upp á aðalfundi. Stjórn skólans skal setja reglur um fyrirkomulag ársfundar.

  17. gr.

  Stjórn skólans getur með samhljóða ákvörðun breytt skipulagsskrá þessari, að fengnu samþykki sýslumannsins á Norðurlandi vestra.

  Breytingar á skipulagsskrá þessari verða aðeins samþykktar á löglega boðuðum fundi stjórnar enda hafi tillaga um slíkt verið kynnt í fundarboði.

   

  Við staðfestingu á skipulagsskrá þessari fellur úr gildi eldri skipulagsskrá nr. 586/1998.

  Undirskrift stjórnar.

  Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá nr. 19/1988.

  Skoða staðfesta skipulagsskrá.

 • Skipurit

 • Rektor

  Rektor annast rekstur og stjórn skólans í umboði stjórnar og ber ábyrgð gagnvart henni. Hann er ábyrgur fyrir að starfstilhögun sé í samræmi við hlutverk, markmið og gæðakröfur, m.a. hvað varðar námsskrá og kennslufyrirkomulag. Rektor ræður helstu yfirmenn skólans í samráði við stjórn.

  Rektor stýrir framkvæmdaráði og fagráði.

  Kristín Eysteinsdóttir er rektor Listaháskóla Íslands.

  Kristín Eysteinsdóttir lauk meistaragráðu í leikstjórn frá Goldsmiths, University of London árið 2007 en áður hafði hún lokið BA námi í dramatúrgíu frá Árósarháskóla árið 2002. Kristín hefur leikstýrt um 20 sýningum í atvinnuleikhúsum og var fastráðinn leikstjóri við Borgarleikhúsið frá 2008 – 2014. Árið 2008 var hún valin leikstjóri ársins á Grímunni fyrir sýninguna Sá ljóti og var einnig tilnefnd til til sömu verðlauna árin 2010, 2012 og 2013. Kristín hefur jafnframt leikstýrt við Útvarpsleikhúsið og starfað sem dramatúrg við fjölda sýninga og hefur gegnt fjölmörgum ábyrgðarstöðum með stjórnarsetu og formennsku í ýmsum stjórnum og nefndum sem tengjast leiklist, menntun og útgáfu.

  Kristín var ráðin leikhússtjóri Borgarleikhússins árið 2014 og gegndi þeirri stöðu til ársins 2020. Undir hennar stjórn náði Borgarleikhúsið eftirtektarverðum árangri bæði listrænt og rekstrarlega, aðsóknarmet í leikhúsið voru slegin og leikhúsið hlaut Grímuna, íslensku sviðslistaverðlaunin, fyrir sýningu ársins öll þau ár sem hún var leikhússtjóri. Þá lauk hún nýverið við fyrstu stuttmynd sína og hefur síðastliðin tvö ár verið að undirbúa sína fyrstu kvikmynd í fullri lengd sem er komin vel á veg í þróun. Kristín starfaði sem prófessor og fagstjóri við sviðslistadeild Listaháskóla Íslands skólaárið 2022-2023.

 • Framkvæmdastjóri

  Framkvæmdastjóri starfar með rektor og fer með yfirstjórn fjármála skólans og eignir í samráði við hann og stjórn skólans. Framkvæmdastjóri á sæti í framkvæmdaráði skólans.

  Haukur Björnsson er framkvæmdastjóri LHÍ.

 • Deildarforsetar

  Deildarforseti ber ábyrgð á faglegri og akademískri stefnumótun fagsviðsins og útfærslu hennar í námi, kennslu og rannsóknum. Deildarforseti er næsti yfirmaður akademískra starfsmanna viðkomandi deildar. Deildarforseti ber ábyrgð á umsýslu með málefnum nemenda og starfsfólks deildar og fer með úrskurðarvald innan deildar í málefnum er varða námsferil og námsframvindu. Deildarforseti situr í fagráði og öðrum nefndum eftir atvikum. Deildarforseti hefur umsjón með deildarfundum, deildarráðsfundum og fagstjórafundum.

  Deildarforsetar eru:
  Massimo Santanicchia, arkitektúr
  Katrín Ólína Pétursdóttir, hönnun
  Bjarki Bragason, myndlist
  Kristín Valsdóttir, listkennsla
  Steven Meyers, kvikmyndalist
  Steinunn Ketilsdóttir, sviðslistir
  Pétur Jónasson, tónlist

 • Framkvæmdaráð

  Framkvæmdaráð hefur ákvörðunarvald um sameiginleg málefni Listaháskólans, m.a. um gæðastjórnun og skipulag skólastarfsins, rekstur, fjármál, húsnæði og aðstöðu. Framkvæmdaráð undirbýr tillögur að stefnu fyrir skólann í helstu málefnum og er bakhjarl rektors í daglegri stjórnun. Jafnréttisnefnd og umhverfisnefnd heyra undir framkvæmdaráð.

 • Fagráð

  Fagráð hefur ákvörðunarvald í akademískum málefnum, fjallar um fagleg markmið skólans, frammistöðu og gæði og er leiðandi fyrir stjórnendur í kennslu, rannsóknum og þróun. Fagráð undirbýr tillögur að stefnu fyrir skólann í helstu málefnum. Kennslunefnd og rannsóknanefnd heyra undir fagráð. Í fagráði sitja rektor, aðstoðarrektorar, deildarforsetar og fulltrúi nemenda sem valinn er af Stúdentaráði. Rektor stýrir fundum fagráðs. Fundur er öllu jafna einu sinni í mánuði.

 • Stúdentaráð

  Stúdentaráð er samráðsvettvangur nemendafélaga við skólann og tengiliður við stjórnendur skólans. Stúdentaráð er skipað formönnum nemendafélaga deilda skólans. Stúdentaráð tilnefnir fulltrúa nemenda í nefndir og ráð skólans

Um stjórn LHÍ

 • Skipan og ábyrgð stjórnar

  Stjórn Listaháskólans fer með æðsta ákvörðunarvald innan háskólans og yfirumsjón málefna er varða skólann í heild. Stjórnin stendur vörð um hlutverk skólans og gætir þess að starfsemin þjóni settum markmiðum. Stjórnin ræður rektor skólans.
  Stjórnin ber ábyrgð á rekstri, fjárhag, eignum, ákvarðar skólagjöld og staðfestir reglur um helstu þætti starfseminnar, s.s. um veitingu starfa innan skólans. Stjórnin boðar til opins ársfundar þar sem fjárhagur skólans og meginatriði starfsáætlunar eru kynnt. Stjórnin setur reglur um fyrirkomulag fundarins.
  Stjórn Listaháskólans er skipuð fimm mönnum til þriggja ára í senn, og hefur enginn þeirra framfæri sitt af starfi við skólann eða stundar nám við skólann. Ráðherra háskóla, iðnaðar og nýsköpunar tilnefnir tvo menn í stjórnina en þrír eru kjörnir á aðalfundi Baklands Listaháskóla Íslands. Stjórnin kýs sér formann og varaformann úr sínum hópi og setur sér starfsreglur, sem birtar eru á heimasíðu skólans.
  Stjórn fer með hliðstætt hlutverk og skilgreint er sem hlutverk háskólaráðs í 15. gr. laga um háskóla nr. 63/2006.
 • Stjórnarfólk

  Magnús Ragnarsson, framkvæmdastjóri miðlunar og markaða hjá Símanum, stjórnarformaður. Fulltrúi mennta- og menningarmálaráðuneytsins.
  Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri STEFs, varaformaður. Fulltrúi Baklands LHÍ.
  Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir. Fulltrúi mennta- og   menningarmálaráðuneytsins.
  Karen María Jónsdóttir, forstöðumaður Höfuðborgarstofu. Fulltrúi Baklands LHÍ.
  Hildur Gunnlaugsdóttir, arkitekt. Fulltrúi Baklands LHÍ.
  Varamenn:
  Jóhann G. Jóhannsson, leikari
 • Starfsreglur stjórnar

  Stjórn skólans er skipuð 5 mönnum til þriggja ára í senn og skal enginn þeirra hafa framfæri sitt af starfi við skólann eða stunda nám við skólann. Menntamálaráðherra tilnefnir tvo menn í stjórnina en þrír skulu kjörnir á aðalfundi Baklands Listaháskóla Íslands.
 • Hlutverk og skyldur

  Stjórn skólans fer með æðsta ákvörðunarvald innan hans og yfirumsjón málefna er varða skólann í heild. Stjórn skólans skal standa vörð um hlutverk skólans og gæta þess að starfsemin þjóni settum markmiðum. Hún ber ábyrgð á rekstri, fjárhag, eignum og ákvarðar skólagjöld. Stjórn skólans ákvarðar deildaskiptingu. Stjórnin ræður rektor, skv. ákvæðum í skipulagsskrá.
  Rektor annast rekstur og stjórn skólans í umboði stjórnar og ber ábyrgð gagnvart henni. Hann er ábyrgur fyrir að starfstilhögun sé í samræmi við hlutverk, markmið og gæðakröfur, m.a. hvað varðar námsskrá og kennslufyrirkomulag. Rektor er ábyrgur fyrir því að stjórnin fái upplýsingar um starfsemi skólans, svo sem fjármál, uppbyggingu og rekstur.
  Rektor ræður helstu yfirmenn skólans í samráði við stjórn. Stjórn skólans setur reglur fyrir skólann í samræmi við lög nr. 136/1997. Stjórn skólans setur almennar reglur um veitingu starfa innan hans. Fjárhagsáætlanir og reikninga skal leggja fyrir stjórnina til samþykktar. Stjórnarmönnum ber að þekkja lög, reglur og samþykktir sem gilda um skólann, skilja hlutverk stjórnar og í hverra þágu er unnið. Stjórnarmenn skulu taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig. Stjórnarmenn skulu tryggja að til staðar sé innra eftirlit og fylgjast með að ákvörðunum stjórnar sé framfylgt. Í þessu felst m. a. að fjárhagsáætlanir, milliuppgjör og lokauppgjör skulu lögð fyrir stjórn og samþykkt af henni.
 • Starfsreglur

  • Stjórnin skiptir með sér verkum.
  • Formaður stjórnar stýrir fundum og varaformaður í forföllum formanns. Formaður undirbýr stjórnarfundi með rektor.
  • Formaður og aðrir stjórnarmenn vinna að málefnum skólans á milli funda eftir því sem tilefni er til á hverjum tíma.
  • Stjórn getur skipað undirnefndir innan stjórnarinnar til að vinna að afmörkuðum verkefnum.
  • Rektor boðar til stjórnarfunda í umboði formanns og í samráði við hann.
  • Fundir skulu að jafnaði haldnir eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði og oftar ef þurfa þykir. Auk stjórnarmanna situr rektor stjórnarfundi.
  • Heimilt er að kalla til framkvæmdastjóra, deildarforseta og aðra stjórnendur skólans í þeim tilfellum sem málefni sem tengjast starfsviði þeirra eru til umræðu.
  • Ritari leggur fundargerðir fyrir stjórnarfundi til samþykktar. Fundargerðir skulu afhentar rektor til varðveislu.
  • Fundargögn skulu varðveitt með fundargerðum.
  • Stjórnin tekur ákvarðanir um þau málefni sem falla undir starfsvið
  • hennar. Komi til atkvæðagreiðslu ræður meirihluti atkvæða.
  • Fundargerðir skulu ekki birtar nema um það sé tekin sérstök ákvörðun.
  • Stjórnarmenn skulu gæta þagmælsku og trúnaðar um málefni sem rædd eru á stjórnarfundum.
  • Stjórnarmenn skulu gæta að því að farið sé eftir almennum reglum um vanhæfi stjórnarmanna.
  • Skipan stjórnar tekur mið af því að enginn stjórnarmanna má hafa framfæri sitt af starfi við skólann eða stunda nám við skólann.
  • Æskilegt er að meiri hluti stjórnarmanna sé óháður skólanum að öðru leyti.
  • Stjórnin skal sjálf meta hvort stjórnarmaður sé óháður og skýra frá niðurstöðu sinni í ársskýrslu skólans.
  • Stjórnarmenn teljast ekki óháðir ef þeir þiggja umtalsverðar greiðslur frá skólanum eða æðstu stjórnendum hans önnur en stjórnarlaun, t. d.verktakalaun eða laun fyrir ráðgjöf.
  • Stjórnarmenn teljast ekki óháðir ef þeir eru tengdir nánum hagsmuna- eða fjölskylduböndum einhverjum af ráðgjöfum skólans, stjórnarmönnum eða æðstu stjórnendum hans.
  • Stjórn skal í störfum sínum styðjast við skipulagsskrá og skólareglur.
  • Stjórnin ákvarðar stjórnarlaun, stjórnarlaun skulu taka mið af stjórnarlaunum í sambærilegum stofnunum.
  • Upplýsingar um stjórnarmenn skulu liggja fyrir í opinberum gögnum um skólann, s. s. á heimasíðu.

  Æskilegt er að stjórn meti með reglubundnum hætti störf sín, verklag og starfshætti svo og framgang skólans.

 • Ársfundur

  Í samræmi við skipulagsskrá skólans heldur stjórn hans opinn ársfund þar sem fjárhagur skólans og meginatriði starfsáætlunar eru kynnt. Stjórn skólans setur reglur um fyrirkomulag fundarins.