Meistaranám í listkennslu

Kennsla - miðlun - verkefnastjórn

Nám í listkennslu miðar að því að mennta listafólk til kennslu ásamt því að efla með því færni og fræðilegan grunn til að miðla þekkingu sinni á ólíkum vettvangi. Námið er fjölbreytt og byggir á námskeiðum í kennslu-, uppeldis- og sálarfræði, heimspeki og félagsfræði, samhliða þjálfun í kennslu og miðlun listgreina og verkefna á vettvangi bæði innan skólakerfisins og utan þess.

Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning og þekkingu á starfi kennarans, bæði fræðilega og á vettvangi. Þeir geti skipulagt nám og námsþætti út frá gildandi námskrám og valið námsgögn, náms- og matsaðferðir við hæfi. Kennsla og miðlun eru einnig skoðuð í víðara samhengi og nemendur hvattir til að setja fram eigin sýn og hugmyndir um listnám og námsframboð í samfélaginu.

Í listkennsludeild er saman kominn hópur fólks úr öllum listgreinum sem hefur það að takmarki að tileinka sér og þróa aðferðir við listkennslu með sem víðtækustum samfélagslegum og hugmyndafræðilegum skírskotunum.

Helstu áherslur

 • Að veita afbragðsmenntun fyrir verðandi listgreinakennara þar sem tekið er mið af forsendum og vinnubrögðum listgreinanna sjálfra.
 • Að mæta brýnni þörf fyrir öfluga og vel menntaða listgreinakennara á öllum skólastigum.
 • Að stuðla að þróun nýrra kennsluhátta í listkennslu og miðlun.
 • Að efla læsi í víðum skilningi, sjálfbærni og sköpun í listkennslu og miðlun.
 • Að stuðla að jafnrétti til náms og efla mannréttindi með því að öllum nemendum bjóðist námsumhverfi og verkefni við hæfi, óháð bakgrunni, áhugasviði eða lífsskoðunum. 

Nemendamiðað meistaranám

Nám við listkennsludeild er nemendamiðað og lýkur með meistaragráðu í listkennslu. Inntak námsins miðar að því að þjálfa leiðtogafærni í listgreinakennslu þar sem listafólk úr ýmsum listgreinum vinnur saman og samhliða að kennslufræðilegum úrlausnarefnum.

Áhersla er lögð á efla persónulega færni nemenda með markvissri þjálfun í að setja sér persónuleg og fagleg markmið sem reyna á sjálfstæði og úthald ásamt tjáningar- og miðlunarhæfni.

Nemendur einbeita sér að sinni sérgrein en með stöðugu samtali og samstarfi á milli listgreina er opnað fyrir framþróun og nýja möguleika í listkennslu. 

Skipulag

Nemendur sem hefja nám við deildina þurfa að hafa lokið bakkalárprófi, sambærilegu háskólanámi eða diplómanámi í listum eða hönnun.

Námið er 60 - 180 einingar í staðnámi. Námstími ræðst af fyrra námi og reynslu nemenda. Fullt nám er 30 einingar á önn eða 60 einingar á skólaári en mögulegt er að lengja námstíma með færri einingafjölda á ári. Námi skal þó lokið á að hámarki tvöföldum námstíma.

Nemendur útskrifast annað hvort með M.Art.Ed. gráðu eða MA (rannsóknartengd gráða).

Auk almennra réttinda sem meistaragráða veitir til frekara náms og starfa fá nemendur starfsréttindi (leyfisbréf) til almennrar kennslu á grunnskólastigi og geta sótt leyfisbréf til kennslu í hönnun og listgreinum á framhaldsskólastigi.

Útskriftarverkefni

Á námstímanum vinna nemendur eigin verkefni sem geta verið í formi fræðilegrar ritgerðar, nýs námsefnis, skipulagningar listviðburðar, eigin listaverks eða listsköpunar þar sem aðferðum listrannsókna eða annarra rannsóknaraðferða er beitt. Verkefnin tengjast þó öll kennslu og miðlun á einhvern hátt. Áhersla er lögð á sjálfstæð fagleg vinnubrögð, skapandi nálgun, gagnrýna hugsun, ígrundun á eigin frammistöðu og mótun eigin starfskenningar.

Sjálfstæð verkefni: 4 - 10 einingar.

Lokaverkefni eru 10 - 30 einingar. Mat lokaverkefna er í höndum sérfróðs utanaðkomandi prófdómara.

Markmið deildarinnar er að tengja vinnu nemenda við verkefni utan skólans. Sem dæmi um slíkt hafa útskriftarverkefni verið unnin í samstarfi við ýmsa grunn- og framhaldsskóla sem og sérskóla. Einnig hafa verkefni verið unnin í samstarfi við listasöfn, listahátíðir, fyrirtæki og menningarmiðstöðvar ásamt sjálfstætt starfandi listamönnum. Þátttaka listkennslunema í Barnamenningarhátíð er t.a.m. árlegur viðburður.

Hæfniviðmið

Að námi loknu eiga nemendur að hafa þekkingu og reynslu til að geta tekið að sér listkennslu fyrir alla aldurshópa ásamt því að leiða listviðburði, þróunar- og listsköpunarverkefni innan skóla og fyrirtækja.

Við lok náms í listkennsludeild getur nemandi;

 • beitt kenningum, hugmyndafræði, hugtökum og aðferðum listkennslufræða í ræðu og riti,
 • unnið kennslu- og verkefnaáætlanir í samræmi við aðstæður og rökstutt þær á fræðilegum grunni,
 • yfirfært listræna fagþekkingu sína og sett hana í fræðilegt samhengi,
 • tekist faglega á við helstu álitamál er upp koma við undirbúning náms og framkvæmd kennslu/ miðlunar,
 • vísað til helstu rannsóknaraðferða og rannsókna á sviði listkennslu,
 • vísað til og byggt á helstu aðferðum á sviði listsköpunar,
 • sýnt persónulega færni við sköpun, þróun og nýtingu hugmynda í listkennslu og miðlun,
 • ígrundað og metið eign frammistöðu á faglegum grunni,
 • nýtt þá tækni og verkþekkingu sem kennsla í faginu krefst,
 • aflað, greint og metið gögn í rannsóknar- og/ eða listsköpunarferli,
 • skrásett; niðurstöður, verkefni eða viðburð á viðeigandi hátt,
 • tekið virkan þátt í samstarfi,
 • miðlað færni sinni, hugmyndum og kunnáttu í listum til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður, 
 • haft frumkvæði að verkefnum á sviði listmiðlunar og kennslu, stýrt þeim og axlað ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa,
 • ​beitt þeim vinnubrögðum og þeirri námstækni sem frekara nám á rannsóknartengdu meistara- og doktorsstigi í listkennslu krefst.

Nám við listkennsludeild er staðnám og kennt er í húsnæði deildarinnar við Laugarnesveg 91.

Kennsla fer fram á íslensku nema um erlenda gestakennara sé að ræða. Námsefni er ýmist á íslensku eða á ensku. Kennsla fer að mestu leyti fram á milli kl. 9.20- 17:00. Einstaka valnámskeið eru kennd á öðrum tímum eða um helgar.

Flýtivísar