Sviðslistadeild

Sviðshöfundanám BA

Kennsluskrá 2022-2023

Hæfniviðmið

Þekking
Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði sviðshöfunda.
Í því felst að nemandi:
 • Hafi skilning og þekkingu á fjölbreyttum stíltegundum og aðferðafræði sviðslista. 
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni sviðslista á einstaklingsbundin hátt.
 • Þekki kenningar, hugtök og aðferðir sviðslista.
 • Þekki helstu strauma og áhrifavalda í sviðslistum og menningu og þær forsendur sem liggja þar til grundvallar.
 • Hafi þekkingu og skilning á sviðslistum, sögu þeirra og stöðu í samtímanum.
 • Þekki möguleika og takmarkanir sviðslistaformsins, sem og snertifleti þess við aðrar listgreinar og menningarkima. 
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi sviðslista.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.
Leikni
Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði sviðshöfunda.
Í því felst að nemandi:
 • Geti beitt aðferðum og tækni sviðslista við uppsetningu verka.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og tamið sér fagleg vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem nýttar eru innan sviðslista.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun. 
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og vinnuferli, verk annarra og geti tekið þátt í umræðum um sviðslistir.
 • Geti rökstutt skoðanir sínar og ákvarðanir út frá fræðilegum og listrænum forsendum. 
 • Hafi skilning á fræðilegum textum og geti nýtt sér þá í við vinnu sína.
 • Geti beitt gagnrýnni nálgun við greiningu viðfangsefna og útfærslu þeirra.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt. 
 • Geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar sviðslistum.
Hæfni
Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
Í því felst að nemandi:
 • Geti nýtt þekkingu sína og skilning til listsköpunar og fræðilegrar iðju.
 • Hafi meðvitund um eigin listrænu sýn og sýnt færni til að miðla henni. 
 • Geti sem höfundur verks sett fram listræna hugmynd, þróað hana og skilað af sér í heildstæðu verki og miðlað til áhorfenda.
 • Geti tekið virkan þátt í listrænu samstarfi af mismunandi stærðargráðum og út frá ólíkum forsendum.
 • Geti unnið í hópi á jafningjagrundvelli, tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og hlustað á aðra af virðingu.
 • Geti nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.
 • Geti samhæft tækni, tjáningu og sköpun í lifandi listflutningi.
 • Geti sem höfundur leitt hóp í listrænu starfi sem endar sem fullunnið verk.
 • Sé fær um að túlka og miðla hugmyndum sínum, viðfangsefnum og niðurstöðum með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • Geti sett fram og lýst fræðilegum atriðum og rannsóknarniðurstöðum í töluðu og rituðu máli.
 • Hafi tileinkað sér sjálfsgagnrýni og geti beitt henni meðvitað í listrænu ferli, 
 • hafi þróað með sér sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð til frekara náms og starfa.

 

F Fræði
H Hagnýt þekking
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms og hæfniviðmið