Tónlistardeild

 
BA nám í Skapandi tónlistarmiðlun skiptist í tvær námsleiðir; rytmíska og klassíska. 
 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði skapandi tónlistarmiðlunar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi grunnþekkingu á lagalegu og fjárhagslegu umhverfi tónlistarmanna, réttindum flytjenda og höfunda. 
 • Þekki starfsmöguleika sína í tækniumhverfi samtímans.
 • Þekki tónbókmenntir og tónfræði sem tengist sérsviði hans.   
 • Þekki mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli. 
 • Hafi þekkingu og skilning á tónlistarsögu og stöðu hennar í samtímanum. 
 • Þekki helstu stefnur og strauma í tónlist í menningarlegu og sögulegu samhengi.   
 • Geti nýtt þekkingu sína og skilning til listsköpunar og fræðilegrar iðju.  
 • Þekki fjölbreytileika tónlistar, sem og snertifleti hennar við aðrar listgreinar og fjölbreytt menningarumhverfi
 • Geti rökstutt skoðanir sínar og ákvarðanir út frá fræðilegum og listrænum forsendum.   
 • sé fær um að rökstyðja fræðilegar og/eða hagnýtar úrlausnir í greininni. 
 • Geti sett fram og lýst fræðilegum atriðum og rannsóknaniðurstöðum í töluðu og rituðu máli.  
 • þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.

Leikni

 • Geti nýtt þekkingu sína og skilning til listsköpunar og -túlkunar.                           
 • Geti greint flókin hagnýt viðfangsefni, tekið og rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni tónlistar.                       
 • Geti sett fram listræna hugmynd, þróað hana og skilað af sér í heildstæðu verki eða verkefni.
 • Hafi skilning á mismunandi stílum greinarinnar og geti beitt verklega samsvarandi aðferðum og tækni. 
 • Hafi öðlast tæknilega færni á sínu sviði. 
 • Hafi á námstímanum tekist á við viðeigandi stíltegundir og aðferðafræði sinnar listgreinar og geti leitað sér frekari upplýsinga og þekkingar.
 • Geti tekið virkan þátt í listrænu samstarfi af mismunandi stærðargráðum og út frá ólíkum forsendum. 
 • Geti unnið í hóp á jafningjagrundvelli, tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og hlustað á aðra af virðingu.  
 • Geti jöfnum höndum verið leiðandi og fylgjandi í samspili.   
 • Geti tjáð sig á skýran og skilmerkilegan hátt um eigin listsköpun og -túlkun og vinnuferli. 
 • Hafi færni til að virkja aðra, bæði hópa og einstaklinga, til að skapa og tjá sig með tónlist við mismunandi samfélagslegar að stæður.
 • Hafi öðlast færni í opinberum flutningi tónlistar. Geti samhæft tækni, tjáningu og sköpun í listflutningi.
 • Geti leitt eða stjórnað flutningi annara samhliða eigin tónlistarflutningi.
 • Geti staðið fyrir máli sínu munnlega á opinberum vettvangi.
 • Hafi þekkingu á aðferðafræði spunatónlistar og kunni að beita henni og miðla.
 • Geti nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu. 
 • Hafi öðlast færni til sjálfstæðrar sköpunar og tamið sér fagleg vinnubrögð og áræðni í úrlausnum. 
 • Hafi öðlast færni til þess að vinna á sjálfstæðan hátt. 
 • Geti lesið, skilið og miðlað uppbyggingu og hugmyndum á táknmáli tónlistar. 
 • Hafi færni til þess að þekkja, læra utan að og vinna með tónlist eftir hlustun. 
 • Hafi skilning og þekkingu á mikilvægi samfelldrar þjálfunar innan listgreinarinnar. 
 • Hafi öðlast faglega meðvitund um líkamsbeitingu.
 • Sé fær um að skipuleggja viðburði innan síns starfsviðs.

Hæfni

 • Hafi innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt. 
 • Geti sett sér markmið, gert verkáætlanir og fylgt þeim jafnt sem einstaklingur og innan hóps.
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi tónlistar og geti þróað kunnáttu sína og færni. 
 • Geti leitað upplýsinga um tónlist og sé fær um að vinna úr þeim. 
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun sem nýtist í námi og/eða starfi. 
 • Hafi þróað með sér nauðsynlega námshæfni og sjálfstæð vinnubrögð til að geta tekist á hendur frekara nám.
 • Geti nýtt sér ímyndunarafl og innsæi. 
 • Geti verið sjálfsgagnrýninn, leyst vandamál á hugmyndaríkan hátt, sýnt sjálfsstjórn og tekist á við álag tengt starfi tónlistarmanns. 
 • Geti skynjað umhverfi sitt og verið sveigjanlegur og hafi aukið siðferðilega og félagslega hæfni sína til virkrar þátttöku í lýðræðissamfélagi.   
 • Geti lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem nýttar eru innan tónlistar. 
 • Geti beitt gagnrýnni nálgun við greiningu viðfangsefna. 
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og annarra.
 • Búi yfir hæfni til að skipuleggja og vinna að sameiginlegum verkefnum.
 • Geti verið jöfnum höndnum leiðandi og fylgjandi í hópavinnu.
 • Geti kynnt hugmyndir sínar á skilmerkilegan hátt, að vinna í fjölbreyttu menningarlegu umhverfi. 
 • Kunni að beita þeirri upplýsingatækni sem nýtist best í námi og starfi.
A Aðalfag
F Fræði
H Hagnýt þekking
V Vinnustofa
B Bundið val
M Millideildaval
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms