Tónlistardeild

Sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf / NAIP 
M.Mus.

Kennsluskrá 2023-2024

Hæfniviðmið námsleiðar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði sköpunar, miðlunar og frumkvöðlastarfs..
​Í því felst að nemandi:

 • Þekki tónbókmenntir, tónfræði og stílbrigði sem tengist sérsviði hans. 
 • Hafi aflað sér þekkingar með rannsóknum og listsköpun.
 • Geti fært rök fyrir úrlausnum sínum.
 • Geti sett nýjustu þekkingu í samhengi á viðeigandi sérsviði.
 • Þekki til rannsóknaraðferða á sínu fagsviði.
 • Hafi þekkingu á siðfræði í listum, listsköpun og rannsóknum.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði sköpunar, miðlunar og frumkvöðlastarfs.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi áunnið sér persónulegan stíl.
 • Hafi vald á fjölbreytilegum stílbrigðum tónlistar og geti endurskapað og umbreytt tónefni eða tónverki út frá skilningi sínum á mismunandi stílbrigðum. 
 • Búi yfir færni til að skapa, þróa og vinna úr tónefni sem á rætur í ólíkum samélagsaðstæðum og beitt þeim í fjölbreytilegum tilgangi.
 • Geti flutt og túlkað eigin tónlist og annarra af næmni og öryggi.
 • Geti spunnið af öryggi og sannfæringu og brugðist á viðeigandi hátt við aðstæðum og samhengi.
 • Geti jöfnum höndum verið leiðandi og fylgjandi í samleik eða –söng.
 • Geti tekið sjáfstæða og gagnrýna afstöðu byggða á stöðugu endurmati og endurskoðun samkvæmt aðferðum starfendarannsókna.
 • Geti þróað og endurnýjað tækni við lestur, úrvinnslu, æfingar og túlkun í þeim tilgangi að láta listrænar hugmyndir sínar og annarra verða að veruleika.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti sett fram listræna hugmynd, þróað hana og skilað af sér í heildstæðu verki eða verkefni á sannfærandi máta sem öflugur höfundur, flytjandi og/eða stjórnandi á fjölbreytilegum, opinberum vettvangi fyrir jafnt sérfræðinga sem óreyndra áheyrendur.
 • Geti leitt eða stjórnað flutningi annara samhliða eigin tónlistarflutningi.
 • Hafi þróað með sér nauðsynlega hæfni og sjálfstæð vinnubrögð til að geta tekist á við frekara nám.
 • Geti átt frumkvæði að samstarfsverkefnum innan listageirans og við fjölbreytilegar samfélagsaðstæður.
 • Búi yfir hæfni til að skipuleggja samstarfsverkefni og stýra þeim af ábyrgð.
 • Hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að taka virkan þátt í samstarfi við fjölbreytilegar menningarlegar aðstæður.
 • Geti sett fram og lýst margbrotnum listrænum og fræðilegum málefnum sinnar sérgreinar á aðgengilegan hátt og geti staðið fyrir máli sínu, jafnt munnlega og skriflega á a.m.k. tveimur tungumálum.
 • Geti stýrt tónlistarsmiðjum, stutt við þátttakendur við hefðbundnar sem og óhefðbundnar aðstæður, unnið með ólíkum hópum á jafningjagrundvelli, tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og beitt viðeigandi smiðjutækni hverju sinni.
 • Geti samþætt hæfni sína í verkefnastjórnun, skapandi hugsun, listrænan skilning og almenna þekkingu á skipulegan hátt við að stýra verkefnum sem geta verið fjölmenn og flókin, unnin við óþekktar eða óvenjulegar aðstæður eða byggð á takmörkuðum upplýsingum.
 • Búi yfir djúpstæðum skilningi á tengslum milli fræðilegs og verklegs náms og geta nýtt hann til þess að efla faglegan, listrænan og persónulegan þroska.
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms