Sviðslistadeild

Leikaranám BA

Kennsluskrá 2022-2023

Hæfniviðmið

Þekking
Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði leiklistar.
Í því felst að nemandi:
 • Hafi skilning á mismunandi stílum greinarinnar.
 • Hafi á námstímanum tekist á við viðeigandi stíltegundir og aðferðafræði sinnar listgreinar.
 • Hafi öðlast faglega meðvitund um eigin líkama til listsköpunar.
 • Hafi skilning og þekkingu á mikilvægi samfelldrar þjálfunar innan listgreinarinnar.
 • Þekki kenningar, hugtök og aðferðir sviðslista.
 • Hafi tileinkað sér víðtæka þekkingu og skilning á starfi leikarans.
 • Hafi þekkingu og skilning á sviðslistum,sögu þeirra og stöðu í samtímanum.
 • Þekki möguleika og takmarkanir sviðslistaformsins, semog snertifleti þess við aðrar listgreinar og menningarkima.
 • Kunni að leita sér upplýsinga og efniviðar, og þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.
 • Hafi þekkingu á aðferðum helstu kennismiða í leiktúlkun.
 • Geti tekið og rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni sviðslista.
 • Geti beitt  aðferðum og tækni í leiktúlkun.
 • Hafi tæknilega færni í raddbeitingu, líkamsbeitingu og söng.
Leikni 
Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði leiklistar.
Í því felst að nemandi:
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun sem nýtist í námi og starfi.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem nýttar eru innan leiklistar.
 • Geti beitt gagnrýnni nálgun við greiningu viðfangsefna.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og annarra.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og tamið sér fagleg vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt.     
Hæfni
Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
Í því felst að nemandi:
 • Geti nýtt þekkingu sína og skilning til listsköpunar.
 • Geti sett fram listræna hugmynd, þróað hana og skilað af sér í heildstæðu verki.
 • Geti tekið virkan þátt í listrænu samstarfi af mismunandi stærðargráðum og út frá ólíkum forsendum.                                          
 • Geti unnið í hóp á jafningjagrundvelli, tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og hlustað á aðra af virðingu.
 • Geti nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.
 • Sé fær um að túlka og miðla hugmyndum sínum, viðfangsefnum og niðurstöðum, með skýrum hætti, í rituðu og mæltu máli.
 • Hafi öðlast færni og úthald í lifandi listflutningi.
 • Geti samhæft tækni, tjáningu og sköpun í lifandi listflutningi.
 • Sé fær um að miðla á áhrifaríkan hátt, listrænum hugmyndum sínum í gegnum hlutverk sitt til áhorfenda.
 • Geti sett sér markmið, gert verkáætlanir og fylgt þeim, jafnt sem einstaklingur og innan hóps.
 • Hafi þróað með sér sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð til frekara náms og starfa.
 • Hafi innsæi til að nálgast viðfangsefni greinarinnar á einstaklingsbundinn hátt.
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi leikarans og geti þróað kunnáttu sína og færni.
 • Hafi tileinkað sér sjálfsgagnrýni og geti beitt henni meðvitað í listrænu ferli.
F Fræði
H Hagnýt fagþekking
T Tækni
V Vinnustofa
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms og hæfniviðmið