Hönnunardeild

Grafísk hönnun BA

Kennsluskrá 2023-2024

Hæfniviðmið námsleiðar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði grafískrar hönnunar.
Í því felst að nemandi:

 • búi yfir þekkingu á kenningum, aðferðum og hugtökum um grafíska hönnun
 • hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi grafískra hönnuða
 • hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni í hönnun á
 • einstaklingsbundinn hátt
 • hafi skilning á hugmyndafræði og þeim hugtökum sem liggja til grundvallar grafískrar hönnunar
 • þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingartækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði grafískrar hönnunar.
Í því felst að nemandi:

 • geti tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og aðferða.
 • hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og verk annarra.
 • geti tekið þátt í gagnrýnum umræðum um grafíska hönnun.
 • geti tekið ákvarðanir og rökstutt þær á faglegum grunni.
 • búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að
 • viðfangsefnum í grafískri hönnun.
 • hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
 • geti lagt sjálfstætt mat á á þær hugmyndir sem unnið er með.
 • hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar greininni.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
Í því felst að nemandi:

 • hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að geta tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir
 • við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • sé fær um að túlka og geti kynnt viðfangsefni sín og niðurstöður með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • geti miðlað hugmyndum sínum í eigin verkum.
 • geti miðlað færni sinni, hugmyndum sínum og kunnáttu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og/eða óhefðbundinnar nálgunar og nýtt sér það í verkum sínum.
 • hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám í sinni grein.
F Fræði
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár