M.Mus.Ed Instrumental / Vocal Education

**INFORMATION ABOUT THIS PROGRAMME ARE ONLY IN ICELANDIC**

 

 

Kynningarfundur um meistaranám í söng- og hljóðfærakennslu from LHÍ Tónlistardeild on Vimeo.

Brautin er ætluð þeim sem lokið hafa bakkalárgráðu eða sambærilegu námi í tónlist. Námið miðar að því að þjálfa söngvara og hljóðfæraleikara til kennslu ásamt því að efla með þeim færni og fræðilegan grunn til að miðla þekkingu sinni á ólíkum vettvangi. Söng- og hljóðfærakennaranámið er fjölbreytt nám sem byggist á einkatímum í valinni sérgrein, námskeiðum í kennslu- og uppeldisgreinum, samhliða þjálfun og miðlun á vettvangi.

Námið er afar einstaklingsmiðað og nemandanum gefið rými til að móta það eftir eigin áhugasviði.

Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning og þekkingu á starfi söng- og hljóðfærakennarans. Þeir geti skipulagt nám út frá námskrám, valið gögn, kennslu- og matsaðferðir við hæfi. Kennsla og miðlun eru einnig skoðuð í víðara samhengi og nemendur hvattir til að setja fram eigin sýn og hugmyndir um tónlistarnám og námsframboð í samfélaginu.

Skipulag námsins miðar að því að þjálfa afburða söng- og hljóðfærakennara til kennslu í sérgrein sinni, en jafnframt nýta þá möguleika sem gefast með samstarfi við nemendur listkennsludeildar þar sem listafólk úr ýmsum listgreinum vinnur saman. Áhersla er lögð á skapandi þætti tónlistarkennslunnar s.s. spuna, tónsmíðar og útsetningar með fjölbreyttum námskeiðum. Einnig er lögð áhersla á að efla færni nemenda með markvissri þjálfun í að setja sér persónuleg og fagleg markmið sem reyna á sjálfstæði og úthald ásamt tjáningar- og miðlunarhæfni. Þó hver nemandi einbeiti sér að sinni sérgrein á sér stað stöðugt samtal, sem opnar dyr fyrir samvinnu og nýjum möguleikum í tónlistarkennslu.

Löng hefð er fyrir skipulögðu tónlistarnámi á Íslandi a.m.k. miðað við aðrar listgreinar, tónlistarskólar á Íslandi eru hátt í hundrað talsins og nemendurnir skipta þúsundum.

Helstu áherslur

  • Afbragðsmenntun fyrir söng- og hljóðfærakennara þar sem tekið er mið af forsendum og fjölbreytileika tónlistarinnar.
  • Að mæta brýnni þörf fyrir öfluga og vel menntaða söng- og hljóðfærakennara á öllum stigum tónlistarnáms.
  • Þróun og hönnun nýrra kennsluhátta.
  • Grunnþættir menntastefnu; gagnrýnin hugsun, læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð, jafnrétti og sköpun.

Programme:  Instrumental / Vocal Education
Degree: M.Mus.Ed or MA
Units: 120 ECTS
Study length: 4 terms – 2 years

Fagstjóri

Á Íslandi búum við við þau gæði að um allt land má finna öfluga starfsemi tónlistarskóla. Innan skólanna starfae vel menntað fólk og innviðir eru góðir. Það er sannfæring okkar að tónlistarnám sé öllum til góða og vonandi mun sú uppbygging sem átt hefur sér stað á Íslandi á sviði tónlistaruppeldis halda áfram að vaxa og dafna.
Það er hins vegar ekki sjálfgefið og við sem komum að þessum málaflokki þurfum að vera okkur meðvituð um hvernig best sé staðið að vexti þess og þróun.
Í síbreytilegum heimi samtímans er aukin áhersla á skapandi nálgun og nýsköpun auk mikilvægi miðlunar og samvinnu á ýmsim sviðum. Þetta kallar aðeinhverju leyti á aðrar og nýjar áherslur í skólakerfum og gegnir innihaldsrík og öflug kennaramenntun þar stóru hlutverki. Kennarar gegna lykilhlutverki í þróun náms og kennslu en gæði skólakerfis getur aldrei orðið betri en mannauðurinn sem þar starfar. Mikilvægt er að skoða hvernig hafa má áhrif á framþróun tónlistarnáms og tónlistarkennslu og hvernig hægt er að stuðla að aukinni áherslu á starfsþróun tónlistarskólakennara með bætt nám nemenda að leiðarljósi.
 
- Elín Anna Ísaksdóttir, fagstjóri í söng - og hljóðfærakennslu